Фестивал Денови на Балканска Етно Ризница

Фестивал Денови на Балканска Етно Ризница, традиционална меѓународна манифестација која се одржува во Куманово и Кратово на која се промовираат стари занаети, се претставуваат изработувачи на народни инструменти, носии и други етно содржини, се организираат Ревии на носии од регионот но и пошироко и се промовираат активностите на Етно Ризница.